OPEN

BLOCK

בלוק

פתוח

בנוסף, השכונה מכילה פוטנציאל ציפוף כחלק ממגמה של ציפוף מרכזי ערים, שכן במצבה הקיים היא מכילה בנייה דלה ונמוכה.

הפרויקט מבחין בין שני סוגים של פעולות תכנוניות. בין החלטות שמקבל המתכנן בתחילת התהליך, בהתאם לאתר ולסיטואציה הספציפית, לבין החלטות הקשורות במבנה המערכת.

במקרה זה, ההחלטה המרכזית היא יצירת סופר-בלוקים ע״י איחוד כל ארבעה בלוקים, דבר המצמצם את הכבישים, מאפשר מרחבים ידידותיים להולכי רגל ומייצר בלוקים גדולים המכילים פוטנציאליים בעומקם. בניגוד לתב״עות סטנדרטיות, המציעות חוקים סטטיים וסופיים, המערכת מציעה חוקים גמישים ויחסיים שערכיהם ניתנים לשינוי. למשתמשי המערכת השונים גישה להחלטות שונות; מתכנן הבלוק מזין את ערכי העל בפרמטרים שמציעה המערכת, על מנת לעמוד ביעדים שונים, כמו למשל יעדי צפיפות.

כנגזרת מערכים אלו, המערכת מציעה למשתמשים אפשרויות בינוי, בהתאם לצרכיהם האישיים, בצורה מונגשת ופשוטה. אפשרויות אלו שומרות מצד אחד על אותם ערכי-על, ומצד שני מאפשרות תכנון עצמאי וחופשי.

בנוסף על התוכנה, הפרויקט מציע מיקום של מבנה פיזי בלב כל בלוק, המתפקד כמרכז משתמשים. מבנה זה משמש כמתווך המנגיש את השימוש בתכנה, מערב את התושבים בתכנון הבלוק, מציע מקום מפגש לקבלת החלטות וכן משמש כמרחב רב תכליתי להתרחשויות שונות.

בניגוד לדוגמאות שאנחנו עדים אליהם היום של שימוש בטכנולוגיות חדשות ותכנון פרמטרי בארכיטקטורה, אנחנו מאמינים שניתן להשתמש באמצעים אלו בצורה מאוזנת, תוך שמירה או החזרת הכוח למשתמשים במטרה לייצר מרחבים דמוקרטיים וגמישים אשר מתאימים לצרכים משתנים.

אנו חיים בעידן בו מידע הופך זמין יותר,  אמצעי הייצור והתכנון נגישים יותר והבנייה הופכת פשוטה וממוחשבת. קיימים ניסיונות ראשונים להדפיס מבנים וחלקי בניין, מתפתחות תוכנות פרמטריות המפשטות תכנון מבנים, ופרויקטים ארכיטקטונים משותפים באופן פתוח ברשת. 

בהסתכלות על עתיד בו אפשרויות אלה הופכות לחלק אינטגרלי עוד יותר מהמציאות ניתן לחשוב שתכנון ובנייה עצמאיים, ללא אדריכלים, יהיו נפוצים הרבה יותר. שינויים אלו מהווים הזדמנות למחשבה מחודשת על עיר העתיד, ומעלים שאלות אודות יחסי הכוחות בין תכנון מקצועי ״מלמעלה״ לבין תכנון עצמאי ״מלמטה״.

תכנון בקנה מידה עירוני נחוץ לשם יצירת סדר בעיר והבטחת תנאים מסוימים. עם זאת, תכנון ריכוזי מלמעלה עלול לייצר מרחב הומוגני אשר לא מותאם לצרכי תושביו. תכניות המתאר העירוניות (תב״ע) סטטיות, סופיות ועדכונן אורך זמן רב, ובכך מייצרות עיר אשר אינה מגיבה לשינויים, ואינה מזמינה התערבות או השתתפות אמיתית של תושביה.

הפרויקט מציע מערכת עירונית דיגיטלית המסדירה תכנון עצמאי של המשתמשים, ומאפשרת גמישות תוך שמירה על תנאים מרחביים מוגדרים. מטרת המערכת היא לייצר עיר דמוקרטית ומאוזנת, אשר שומרת על טובת הכלל, מתאימה לשינויים וצרכים משתנים, ומאפשרת השתתפות וחופש למשתמשים בה.

המערכת מתפקדת בקנה המידה של הבלוק העירוני, כיחידה עירונית בסיסית. בכך, מתייחסת לסיטואציה נקודתית הכוללת מגרשים קיימים, פרוגרמות קיימות, תושבים ובעלי עניין נוספים, ובמקביל מאפשרת מערכתיות עירונית בקנה מידה רחב. לצורך בחינה נוחה של המערכת בחרנו להתמקם בעיר העתיקה בבאר-שבע, זאת בשל המרקם החזרתי של השכונה, המורכבת מבלוקים עירוניים במידה קבועה.

אילוסטטרציה הגשה תמונה.jpg